Wrocław
25 listopada 2010 roku

Wrocław

Tomasz Sołowiej

dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Oświadczam, że Agencja Reklamowa FORMIND z siedzibą przy pl. Osiedlowym 2/63, 41-506 Chorzów, zrealizował‚a działania promocyjne dla 16 projektów rewitalizacyjnych oraz projektu budowy ścieżek rowerowych w mieście Wrocław. W ramach swoich działań agencja m.in.

Opracował‚a projekty graficzne materiałów ATL i BTL

Wyprodukowała i dostarczył‚a materiały ATL i BTL

Opracowała i zamontowała tablice informacyjne

Zorganizowała konferencje prasową (m.in. zaproszenia, catering, prowadzenie, rejestracja, foto-video)

Wyprodukowała i dostarczył‚a gadżety reklamowe z nadrukiem

Termin realizacji zlecenia: 08.2010r. – 09.2010r. – etap 1

Wartość‡ zrealizowanych działań„: 137 977,58 zł brutto

Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Ślą…ska („Miasta”), Działania9.1 (odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysię™cy mieszkań„ców oraz w ramach priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Dział‚ania 6.2 „Turystyka aktywna”